Rok 2021 to 410. rocznica urodzin Jana Heweliusza, patrona Hevelianum. Inauguracją obchodów był uroczysty program otwarcia z życzeniami dla Heweliusza składanymi przez mieszkańców Gdańska, transmitowany online ze studnia Hevelianum. Obchody 410. urodzin zostały obudowane całorocznym programem atrakcji. W ramach obchodów powstała strona www.janheweliusz.pl, która jest główną platformą komunikacji i przekazywania wiedzy o Gdańszczaninie Tysiąclecia. W każdym miesiącu 2021 roku odbywały się wydarzenia, podczas których przedstawialiśmy postać naszego patrona jako astronoma, naukowca, konstruktora, browarnika, artysty, rajcy miejskiego, obserwatora kosmosu oraz przybliżyliśmy postać jego drugiej żony – Elżbiety Koopman, najważniejszej kobiety w jego życiu.

 

Zwieńczeniem całorocznych obchodów jest niniejszy konkurs wiedzy o Janie Heweliuszu i jego pasji. Weź w nim udział i sprawdź swoją wiedzę. Nie liczy się czas, a ilość poprawnych odpowiedzi. Do wygrania komiksy „Uczeń Heweliusza” oraz vouchery na wystawy Hevelianum.

 

Na odpowiedzi czekamy do 23.01.2022 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 28.01.2022 r. – w 411. rocznicę urodzin Jana Heweliusza.

410 urodzinyJana Heweliusza

Regulamin

Regulamin „Konkursu wiedzy o Janie Heweliuszu”

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie „Konkurs wiedzy o Janie Heweliuszu”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Organizatorem konkursu jest Hevelianum, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs będzie dotyczył faktów z życia Jana Heweliusza oraz całokształtu jego twórczości.
 5. Celem konkursu jest promocja astronomii i dorobku Jana Heweliusza wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o życiu i twórczości Jana Heweliusza.
 6. Konkurs jest jednoetapowy. Ma formę quizu złożonego z 30 pytań zamkniętych, znajdującego się na stronie internetowej janheweliusz.pl
 7. W każdym pytaniu należy wybrać jedną odpowiedź. Nie liczy się czas odpowiedzi, a ilość poprawnych odpowiedzi.
 8. Spośród wszystkich uczestników zostanie wyłonionych 50 laureatów z największą liczbą poprawnych odpowiedzi. W przypadku remisu decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Każdy z laureatów otrzyma komiks „Uczeń Heweliusza” oraz voucher na wystawy Hevelianum ważny do 30 listopada 2022 r. o łącznej wartości 45 zł. Nagroda nie może być przeniesiona na inne osoby. Żadna część nagrody nie podlega wymianie na gotówkę lub jakąkolwiek inną nagrodę.
 10. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
 11. Konkurs rozpoczyna się 20 grudnia 2021 r. i trwa do dnia 23 stycznia 2022 r.
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 stycznia 2022 r., w 411. rocznicę urodzin Jana Heweliusza. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
 13. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 15. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu.
 16. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (lub członkowie ich rodzin).
 17. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik musi posiadać sprawną (stałą) skrzynkę poczty elektronicznej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej janheweliusz.pl
 19. Dane osobowe:
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator Konkursu.
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, tj. wyłonienia laureatów, przyznania, wydania nagrody. (art. 6 ust. 1b RODO). Ich podanie jest dobrowolne, ale nie podanie uniemożliwi udział w konkursie.
  4. Organizator będzie przetwarzał dane (podane z formularzu zgłoszeniowym, dotyczące Uczestnika) przez 3 miesiące od momentu zakończenia Konkursu.
  5. Organizator gwarantuje Uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma też prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
  6. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach Konkursu lub z Inspektorem Danych Osobowych – Krzysztofem Glińskim, pod adresem e-mail iod@hevelianum.pl.
 20. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 21. Pytania dotyczące Konkursu prosimy przysyłać na adres: astronomia@hevelianum.pl
Cała przyjemnośćw odkrywaniu!